SW!TCH 2 MOVE

Missie en Visie

Switch2move is één van de vooraanstaande organisaties die zich inzet voor het welzijn van oudere mensen. In het bijzonder oudere mensen met Dementie. Switch2move zet zich in voor deze groepen door het aanbieden van gecombineerde beweegprogramma’s met als doel het verbeteren van: lichamelijke functies, het denkvermogen en de algemene gezondheid. Switch2move zorgt bij het duurzaam volgen van de sessies voor blijvende positieve gedragsveranderingen!

Lees meer

In Nederland groeit het aantal ouderen boven de 65 plus, hiermee stijgt ook het aantal mensen met dementie. Bewegen heeft een uitermate gunstig effect op oudere mensen en mensen met dementie. Het helpt niet alleen om de symptomen van dementie onder controle te houden, maar ook om het optreden van dementie uit te stellen. Om ervoor te zorgen dat het brein van ouderen en ouderen met niet ‘indut’, is het van belang te begrijpen wat de beste methode is om het brein scherp en actief te houden. Ten eerste is volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen matig tot intensief bewegen, gedurende 150 minuten verspreid over een week, belangrijk om het welzijn van oudere mensen en mensen met dementie te garanderen. Ten tweede is het belangrijk om tijdens de beweegactiviteiten ook het denkniveau te stimuleren. Hiermee voorkom je een snellere achteruitgang van het geheugen. Switch2move is één van de weinige organisaties in Nederland die erin geslaagd is om zijn beweegprogramma’s zo aan te passen, dat deze geschikt zijn voor zowel ouderen met als zonder dementie. Voor beide groepen is er voldoende uitdaging en afwisseling binnen de sessies, die zowel een appél doen op het bewegen als mede op het stimuleren van het geheugen. Switch2move doet dit door middel van dansante bewegingen te combineren met verschillende soorten muziek & geluid. Tijdens de sessies word je uitgedaagd met verschillende bewegingsopdrachten en meegenomen in je eigen creativiteit. Mensen die de Switch2move sessies hebben gevolgd ervaren binnen 3 weken al verschillende positieve effecten zoals minder somberheid, angst en rusteloosheid. Door de Switch2move sessies te blijven doen (thuis op locatie, in groepsverband of alleen) onderga je blijvende verbeteringen die je leven in positieve zin zal veranderen. De missie van Switch2move is dat oudere mensen met en zonder dementie, kennis maken met deze methode. Om zo zelf de voordelen van deze dansante sessies te ervaren.

Mision & Vision

Switch2move is one of the leading organizations dedicated to the well-being of elderly people and in particular elderly people with Dementia. Switch2move is committed to these groups by offering combined movement programs to improve physical functions, cognition and general health. Switch2move takes care of long-term positive behavioral changes when following the sessions!

Read more

In the Netherlands the number of elderly people over 65 plus is growing, which also increases the number of people with dementia. Moving has an extremely beneficial effect on elderly people and people with dementia. It helps not only to keep the symptoms of dementia under control, but also to postpone the development of dementia. In order to ensure that the brain of elderly people and those with dementia is not ‘dazed’, it is important to understand the best method to keep the brain sharp and active. According to the Dutch movement guidelines, moderate to intensive exercise during 150 minutes spread over a week is important to ensure the well-being of elderly people and people with dementia. Secondly, it is important to stimulate the level of thinking during activities. This prevents a faster degeneration of the mind. Switch2move is one of the few organizations in the Netherlands that has succeeded in adapting its movement programs to be suitable for both elderly people with and without dementia. For both groups there is enough challenge and variety within the sessions, which both appeal to exercise and memory stimulation. Switch2move does this by combining dance movements with different kinds of music & sounds. During the sessions you will be challenged with different movement assignments that you perform within your own creativity. People who have followed the switch2move sessions already experience several positive effects within 3 weeks such as less sadness, fear and restlessness. By continuing the switch2move sessions, at home on location, in a group or alone, you will experience continuous improvements that will change your life in a positive way. The mission of switch2move is to introduce people with and without dementia to this method in order to experience the benefits of these dance sessions for themselves.